فقه غربالگری ، جلسه 1

lessonsSpliter

ادامه بحث غربال‌گری
بررسی وجوب حفظ نفس
روایات مربوط به حفظ النفس
روایت اول
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت