فقه غربالگری ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
برخی از روایات باب 56 از ابواب اطعمه محرّمه
روایت دوم
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
روایت سوم