فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تمسک به ادله تقیه جهت اثبات وجوب حفظ نفس
نکته اول: بررسی وجوب تقیه
روایات تقیه در وسائل الشیعه
تبیین محل بحث
بررسی شمول ادله تقیه بر وجوب حفظ النفس نسبت به بیماری لاعلاج