فقه غربالگری ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت» و تأثیر آن در وجوب حفظ النفس
دیدگاه محقق حلی و صاحب جواهر درباره وجوب حفظ النفس
بررسی وجوب بذل مال جهت حفظ نفس غیر
دیدگاه شیخ طوسی و ابن ادریس
ردّ دیدگاه شیخ طوسی
صاحب جواهر در ادامه شاهدی ذکر کرده و می‌گوید:
شاهد اول
شاهد دوم