فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری
بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی
دیدگاه شیخ انصاری
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
اشکال اول
اشکال دوم
احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل