فقه غربالگری ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی احتمالات در مورد وجوب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
بررسی احتمال دوم: وجوب نفسی
بررسی احتمال سوم: وجوب طریقی