فقه غربالگری ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی رابطه میان قبح عقاب بلابیان و وجوب دفع ضرر محتمل
بررسی حکومت و ورود در ادله عقلیه
جمع‌بندی بحث
دیدگاه محقق اصفهانی درباره قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
دلیل اول
دلیل دوم
پرسش
پاسخ