سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۰

كسي كه ايدز را به‌صورت عمدي به فرد سالم منتقل كرده است آيا از مصاديق مفسد في‌الارض است؟ آيا احكام مفسد بر وي جاري است؟ آياعنوان اختلال و احكام آن بر وي جاري است؟

پاسخ :

در صدق عنوان اختلال نظام، ترديدي نيست و ظاهراً در فرض سؤال از مصاديق مفسد في الأرض است.

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز مفسد في الارض اختلال نظام

۱,۷۳۷