سوال خود را بپرسید

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۱۹

كسي كه ايدز را به‌صورت عمدي به فرد سالم منتقل كرده است آيا از مصاديق مفسد في‌الارض است؟ آيا احكام مفسد بر وي جاري است؟ آياعنوان اختلال و احكام آن بر وي جاري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز مفسد في الارض اختلال نظام

ادامه مطلب

۱,۶۸۸

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۱۹

كسي كه عفونت HIV را به صورت عمدي به افراد ديگر (سالم)منتقل كرده است آيا عنوان مفسد في الارض بر وي صادق است و احكام مفسد بر وي جاري است؟ عنوان اختلال در نظام و احكام آن مي‌‌تواند بر وي جاري شود؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال عمدي HIV عفونت مفسد في الارض اختلال در نظام

ادامه مطلب

۱,۶۷۳