بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 22

lessonsSpliter

2. امام طبرانی
3. زمخشری
همراهی قرینه تهدید با صراط دنیا
عدم قرینیت آیه «وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى‏ مَكانَتِهِمْ» بر دنیوی بودن آیه پیشین
بررسی احتمالات موجود در «فاستبقوا الصراط» همراه با قرائن

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 21

lessonsSpliter

هفتمین آیه «وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى‏ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُون»
احتمالات موجود در «لطمسنا علی اعینهم» از دیدگاه طبرسی
احتمالات موجود در «فاستبقوا الصراط» از دیدگاه طبرسی
صراط آخرت نظریه سید قطب
همراهی قرینه سیاق با صرات در آخرت
قائلین به صراط معتاد السلوک در دنیا
1. علامه طباطبایی

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 20

lessonsSpliter

بررسی ایمان به صراط از جهت فقهی
مبانی در پذیرش اسلام
عدم لزوم علم تفصیلی در صدق ایمان به صراط
کلام مرحوم صدوق راجع به صراط
بنابر دیدگاه شیخ مفید تعبیر به «عقبات» در روایات و آیات از باب تشبیه
عدم دلیل بر تشبیه و رفع ید از ظواهر اخبار و روایات از دیدگاه علامه مجلسی و پذیرش آن

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 19

lessonsSpliter

عدم همخوانی هدایت به سمت جهنم با مورد سؤال واقع شدن
پاسخ به اشکال مذکور و بررسی آن
پاسخ چهارم و نظریه مختار
عدم جریان قاعده تقدیم و تأخیر در آیه شریفه از دیدگاه کلام فخر رازی
کلام آلوسی در روح المعانی و بررسی آن
جمع بندی

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 18

lessonsSpliter

بررسی آیه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون» در اثبات صراط
مراد از «فاهدوهم الی صراط الجحیم» در آیه شریفه 23
مرجع ضمیر در واژه «قفوهم»
کفار مرجع ضمیر در واژه«قفوهم» از دیدگاه صاحب مجمع البیان
رفع ید از مرجع ضمیر«هم» با قرینه آیات سؤال و ظهور قرآنی
نقل روایات وارده در ذیل آیه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون»
جمع بندی بحث

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 17

lessonsSpliter

وجود قرائن متعدد بر اراده‌‌ی صراط جهنم از آیه شریفه«ان جهنم لموعدهم اجمعین»
الف) کلمه «موعد»
ب) روایت ابو الجارود
ج) کلمه «اجمعین»
جمع بندی بحث
روایات وارده در ذیل آیه شریفه پیرامون جهنم و حال پیامبر هنگام نزول آن
طبقه‌ای بودن هفت درب جهنم

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 16

lessonsSpliter

بررسی آیه شریفه « وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ» در مسئله صراط
احتمالات موجود در مرجع ضمیر «لموعدهم»
تقویت احتمال دوم(تمام بندگان) با روایت وارده در ذیل آیه شریفه

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 15

lessonsSpliter

آیه شریفه «فلا اقتحم العقبه» در مقام اخبار
عدم استدلال به تأویلات قرآن در مقابل خصم
مطلب اول: ظواهر قرآن
مطلب دوم: تفسیر قرآن
مطلب سوم: تأویلات قرآن

بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 14

lessonsSpliter

بررسی احتمالات موجود درکلمه«فلا اقتحم العقبه»
اظهر احتمالات در کلمه «فلا اقتحم العقبه»
مراد از «عقبه» بنابر روایات وارده در ذیل آیه شریفه«فلا اقتحم العقبه»