علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 10

lessonsSpliter

کلام مرحوم والد معظم (ره) در بررسی معنای سوم اطراد
بررسی کلام مرحوم والد معظم(ره)
جمع‌بندی بحث
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
تعارض الاحوال

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی معنای دوم اطراد
معنای سوم اطراد

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 8

lessonsSpliter

علت مطرح شدن مسئله «اطراد»
کلام مرحوم امام خمینی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
معنای دوم اطراد
کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 7

lessonsSpliter

مطالبی در رابطه با کشتار شیعیان در کشور افغانستان
علامت چهارم: اطراد
کلام مرحوم محقق اصفهانی(رحمه الله)
اشکال و جواب

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 6

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشتهکلام مرحوم محقق عراقی (ره) و بررسی آن
کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم بروجردی(ره)
ثمره علامیّت صحت حمل و سلب

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 4

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم خوئی (ره) و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی (ره) و بررسی آن
بررسی علامیّت حمل شایع صناعی
کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم رشتی(ره)

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه اشکالات مرحوم اصفهانی (ره) بر کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
بیان کلام مرحوم رشتی (ره) از بدائع الأفکار
بررسی کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
جمع‌بندی بحث

علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اشکال بر تقسیم حمل و علامیّت آن
پاسخ مرحوم اصفهانی (ره) از اشکال
بررسی کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق رشتی(ره)