کتاب الحج ، جلسه 75

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ادله إجزاء حجّ نائب در صورت رفع عذر منوب‌عنه
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
بررسی سایر صور مسئله
دیدگاه سید یزدی(قده)
بررسی بطلان استنابه در صورت زوال عذر
دیدگاه محقق نائینی(قده) و مرحوم بروجردی
فرعی دیگر در کلمات سید یزدی(قده)
ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)
محکومیّت جنایت آل سعود در اعدام شیعیان

کتاب الحج ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی صحیحه حلبی
فرع سوم در مسئله 48 تحریر الوسیله
دلیل وجوب فوری استنابه
وجه احتیاط در کلام امام خمینی
فرع چهارم در مسئله 48
دلیل قائلین به إجزاء
ادله قائلین به عدم إجزاء

کتاب الحج ، جلسه 73

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)
راه‌های جمع روایات استطاعت و روایات استنابه
پاسخ والد معظَّم(قده) و ردّ آن
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 72

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
احتمال اول: اطلاق در روایات
احتمال دوم: عدم اطلاق در روایات
راه اول و ارزیابی آن
راه دوم
ارزیابی راه دوم
راه سوم
راه‌های حلّ تعارض
دیدگاه والد معظَّم(قده)
محکومیّت کشتار شیعیان در مسجد پیشاور
مطلب اول
مطلب دوم

کتاب الحج ، جلسه 71

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم شاهرودی
ردّ اشکال محقق خویی(قده)
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
دیدگاه مرحوم حکیم
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
فرع دوم: بررسی وجوب استنابه در فرض عدم استقرار حجّ
دیدگاه فقیهان در مسئله
دیدگاه اول: وجوب استنابه
دیدگاه دوم: عدم وجوب استنابه
دیدگاه محقق خویی(قده)

کتاب الحج ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم شاهرودی
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
اشکال اول
اشکال دوم
اشکال سوم
اشکال چهارم

کتاب الحج ، جلسه 69

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده
ادله قائلین به وجوب استنابه
دلیل اول: روایات
دلیل دوم: اجماع
تبیین مسئله
فروع مطرح در مورد «من استقرّ علیه الحجّ»
فرع اول
دیدگاه مرحوم شاهرودی
دیدگاه مرحوم بروجردی
دیدگاه سید یزدی(قده)
دیدگاه محقق خویی(قده)

کتاب الحج ، جلسه 68

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قده)

کتاب الحج ، جلسه 67

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر(قده)
صحیحه حلبی
صحیحه محمد بن مسلم
فرع اول
فرع دوم
جمع‌بندی بحث
نتیجه