مقدمه اصول ، جلسه 2

lessonsSpliter

احتیاج علوم به موضوع واحد
بررسی دلیل مشهور
بررسی «قاعدة الواحد»
کلام مرحوم ملاصدرا (رحمه الله)
مفاد «قاعده الواحد»
دلیل «قاعده الواحد»
برهان ملاصدرا (رحمه الله) بر اثبات قاعده
برخی موارد استفاده از «قاعدة الواحد» در اصول

مقدمه اصول ، جلسه 1

lessonsSpliter

روایت به مناسبت شروع سال تحصیلی
طلیعه بحث جدید
ضرورت پرداختن به مباحث علم اصول
ذکر برخی مصادیق وابستگی علم، به مباحث اصولی
اشکال و جواب(خلو علم اصول از آیات و عقل)