مقدمه اصول ، جلسه 11

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته:
«راه هاى پرهيز از فتنه ها و عدم تعجیل در ثمردهی»
خلاصه مباحث گذشته و تعریف محقق خوئی(رحمه الله)
اشکالات تعریف محقق خوئی(ره)
تعریف هفتم (محقق اصفهانی)

مقدمه اصول ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تعریف چهارم
کلام صاحب کتاب تحقیق الاصول و بررسی آن
ادامه بیان اشکالات
تعریف پنجم (مرحوم شیخ انصاری)
تعریف ششم (مرحوم خوئی)
اشکال و جواب
نکته سوم

مقدمه اصول ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
تعریف سوم (مرحوم عراقی)
بررسی تعریف سوم
تعریف چهارم (مرحوم نائینی)

مقدمه اصول ، جلسه 8

lessonsSpliter

اقوال در تعریف علم اصول
تعریف دوم (مرحوم آخوند رحمه الله)
وجه عدول مرحوم آخوند (رحمه الله) از تعریف مشهور
فایده‌ای ندارد اما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط.
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
اشکال و جواب
کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)

مقدمه اصول ، جلسه 7

lessonsSpliter

قول پنجم (مختار مرحوم اصفهانی رحمه الله)
تفاوت قول چهارم و پنجم
تبیین نظریه مختار در موضوع علم اصول
مؤید قول مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
جمع‌بندی بحث
اهمیت علم اصول و ثمره پرداختن به موضوع علم اصول
تعریف علم اصول

مقدمه اصول ، جلسه 6

lessonsSpliter

بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
ارتباط خبر واحد و سنت محکیه
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
بررسی قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)

مقدمه اصول ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم شیخ (رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
بررسی موضوع علم دین
اشکال و جواب

مقدمه اصول ، جلسه 4

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
موضوع علم اصول
اقوال در مسئله
کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم شیخ (رحمه الله) توسط مرحوم آخوند (رحمه الله)

مقدمه اصول ، جلسه 3

lessonsSpliter

بیانی دیگر برای بطلان «قاعده الواحد»
دیدگاه مرحوم عراقی (رحمه الله)
دیدگاه مرحوم خوئی (رحمه الله)
کلام مرحوم شهید صدر (رحمه الله)
ادله و شواهد قول غیر مشهور
دیدگاه مرحوم امام خمینی (رحمه الله) و بررسی آن
قول سوم: تفصیل بین علوم حقیقیه و اعتباری
نظریه مختار