کتاب الحج ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول روایات نسبت به «من لم یستقرّعلیه الحجّ»
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)
روایت ابوبصیر
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج ، جلسه 4

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
فرع پنجم: موت بعد از احرام و در حلّ
وجه اشکال در إجزاء
دیدگاه برگزیده
فرع ششم: موت در اثناء عمره تمتّع
فرع هفتم: موت بعد از احرام در حجّ نذری
فرع هشتم: موت در اثناء عمره مفرده
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
فرع نهم: موت بعد از احرام در حجّ إفسادی
فرض دوم: «من لم یستقرّ علیه الحجّ»
دیدگاه فقیهان در مسئله

کتاب الحج ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)
ردّ اشکال محقق خویی(قدس‌سره)
جمع‌بندی فرع اول و دوم
دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سره)
فرع سوم: موت در حرم بدون احرام
بازخوانی روایت ضریس
جمع‌بندی و ترتیب بحث
فرع چهارم: موت بعد از عمره حجّ

کتاب الحج ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت سوم: صحیحه برید عجلی
فرع دوم: موت بعد از احرام، قبل از دخول به حرم
دلیل مشهور بر عدم إجزاء
دلیل ابن‌ادریس بر إجزاء
اشکال صاحب جواهر
اشکال مرحوم نراقی
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
نکته مهم
اشکال سوم

کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

ولایت و معرفت امام(عليه‌السلام) کلید نجات، حیات و سعادت
مسئله 49 از مسائل استطاعت کتاب الحجّ
مقام اول: موت «من استقرّ علیه الحجّ»
فرض اول: موت بعد از احرام و بعد از دخول به حرم
روایت اول: صحیحه ضُرَیس
روایت دوم: صحیحه زراره
بررسی دلالت روایت
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) و ارزیابی آن

(صفحه 13 از 13)