مشتق ، جلسه 51

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب محجة(ره)
بررسی دیدگاه مرحوم صاحب محجة(ره)

مشتق ، جلسه 50

lessonsSpliter

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مقدمه سیزدهم: مشتق
بحث نخست: نزاع لغوی یا عقلی
دیدگاه مرحوم محقق نائینی(ره)
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

(صفحه 8 از 8)