مشتق ، جلسه 78

lessonsSpliter

بحث ششم: مراد از عنوان «حال» در مسئله

مشتق ، جلسه 77

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق عراقی
جمع‌بندی و خلاصه مبانی موجود در مسئله
بیان دیدگاه مطابق با تحقیق در مسئله

مشتق ، جلسه 76

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق خوئی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خوئی

مشتق ، جلسه 75

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

مشتق ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه محقق اصفهانی رحمه الله
دیدگاه مرحوم امام خمینی
بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی

مشتق ، جلسه 73

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله

مشتق ، جلسه 72

lessonsSpliter

مسئله دوم: بررسی موضوع له حروف از حیث زمان
بحث پنجم: تأثیر اختلاف در مبادی در بحث مشتق
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی

مشتق ، جلسه 71

lessonsSpliter

ادامه بیان تحقیق در مسئله

مشتق ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه دیدگاه‌ها و انظار گذشته
بیان تحقیق در مسئله