مشتق ، جلسه 87

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در مسئله
دیدگاه مرحوم محقق نائینی

مشتق ، جلسه 86

lessonsSpliter

بررسی احتمال سوم و چهارم
جمع‌بندی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث حکم

مشتق ، جلسه 85

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
بررسی احتمال اول (مفهوم بودن مستصحب)
بررسی احتمال دوم (موضوع بودن مستصحب)

مشتق ، جلسه 84

lessonsSpliter

اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه

مشتق ، جلسه 83

lessonsSpliter

بررسی بحث از حیث مسئله فقهی
دیدگاه مرحوم محقق خوئی
مثال‌های دیگر برای استصحاب شبهه مفهومیه و تطبیق آن بر محل نزاع

مشتق ، جلسه 82

lessonsSpliter

بحث هفتم: بررسی مسئله در صورت شک
بررسی بحث از حیث مسئله اصولی

مشتق ، جلسه 81

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم امام خمینی (دیدگاه مختار)

مشتق ، جلسه 80

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مشتق ، جلسه 79

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
گمان وجود اشکال در بیان مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم امام خمینی و بررسی آن