مشتق ، جلسه 105

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم امام خمینی
دیدگاه مرحوم والد معظم
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی

مشتق ، جلسه 104

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم آخوند در بررسی نظریه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم والد معظم
خلاصه و جمع بندی بحث

مشتق ، جلسه 103

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق نائینی
دیدگاه مرحوم محقق خویی
بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

مشتق ، جلسه 102

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم محقق نائینی
دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق نائینی

مشتق ، جلسه 101

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق خویی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی
بحث دوم: منشأ بحث بساطت و ترکب

مشتق ، جلسه 100

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق خویی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی

مشتق ، جلسه 99

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق خویی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی

مشتق ، جلسه 98

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق نائینی
دیدگاه مرحوم امام خمینی
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مشتق ، جلسه 97

lessonsSpliter

قاعده فلسفی «المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية»
جمع‌بندی و بیان دیدگاه مختار
دلیل سوم: آیه 124 سوره بقره
دیدگاه مرحوم آخوند