مشتق ، جلسه 96

lessonsSpliter

دلیل سوم: برهان تضاد
بررسی ادله وضع مشتق در اعم
دلیل اول: تبادر
دلیل دوم: عدم صحت سلب
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند

مشتق ، جلسه 95

lessonsSpliter

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم محقق خویی و بررسی آن
جمع‌بندی و بیان نظریه مختار

مشتق ، جلسه 94

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آخوند
ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مشتق ، جلسه 93

lessonsSpliter

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی
دیدگاه مرحوم محقق رشتی
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی

مشتق ، جلسه 92

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی احتمال اول (دیدگاه مرحوم حکیم)
بررسی احتمال دوم
بررسی احتمال سوم
بررسی دلیل اول: تبادر
دیدگاه مرحوم محقق خوئی

مشتق ، جلسه 91

lessonsSpliter

جمع‌بندی و بیان نظریه مختار
بررسی بحث از لحاظ اثبات
دیدگاه مرحوم آخوند
دلیل اول: تبادر

مشتق ، جلسه 90

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی

مشتق ، جلسه 89

lessonsSpliter

بیانات به مناسبت روز معلم

مشتق ، جلسه 88

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم محقق خوئی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خوئی