بحث برائت ، جلسه 202

lessonsSpliter

دوران بین المحذورین در توصلیات مع وحدة الواقعة
جریان اصالة البرائة در دوران بین المحذورین
جریان اصالة البرائة نسبت به قدر جامع توصلی
جریان اصالة البرائة نسبت به انطباق قدر جامع
جریان اصالة البرائة نسبت به وجوب و حرمت

کتاب الحج ، جلسه 35

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در مانعیّت و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده
ارتباط بحث با نظریه خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
جهت دهم: بررسی اعتبار رجوع به کفایت در حجّ بذلی

کتاب الحج (بحث استطاعت) ، جلسه 85

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی اشکال اول
اشکال بر محقق خویی(قدس سره) و ردّ آن
ثمره بحث طبق خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج ، جلسه 23

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
اشکالات والد معظَّم(قده) بر مرحوم خویی
اشکال اول
تبیین اشکال اول طبق مبنای خطابات قانونیه
جمع‌بندی اشکال اول

کتاب الحج ، جلسه 7

lessonsSpliter

مسئله 50 تحریر الوسیله
دیدگاه فقیهان در مسئله
ریشه‌یابی بحث و ثمره آن
ادله قاعده اشتراک مسلمین و کفار در فروع؛ آیات
بررسی مسئله طبق خطابات قانونیه

فقه غربالگری ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل سوم بر جواز سقط جنین: «لاحرج»
اشکال و پاسخ
دلیل چهارم: «لاضرر»
اشکال مشترک بر «لاحرج» و «لاضرر»