کتاب الحج ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه دوم: کفایت ملکیت متزلزله در تحقّق استطاعت
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
مطلب اول
مطلب دوم
دیدگاه سوم: تفصیل و ارزیابی آن
فرض دوم در مسئله
ارزیابی دیدگاه مرحوم سید
مسئله 27 تحریر الوسیله

کتاب الحج ، جلسه 5

lessonsSpliter

مسئله 42 تحرير الوسيله
بررسی اشتراط استطاعت بدنیه در وجوب حجّ
ادله اشتراط استطاعت بدنی
دلیل اول: آیه 97 سوره آل‌عمران
دلیل سوم: روایات
جمع‌بندی روایات
بررسی روایت معارض
نکته اول
نکته دوم
جمع‌بندی بحث
بررسی معنای «صحّت در بدن»

قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات
دلیل اول
ردّ دلیل اول

فقه غربالگری ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جواز نگه‌داشتن فرزند با احتمال مرگ مادر
دیدگاه مرحوم طبرسی در مورد «لاتقتلوا انفسکم»
بررسی صدق انتحار در ما نحن فیه
بررسی عنوان وجوب حفظ نفس در ما نحن فیه
ادله وجوب حفظ نفس
دیدگاه شیخ طوسی
دیدگاه ابن برّاج
دیدگاه سایر فقیهان