pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müstəhəb namazlar haqda
Tarixində 05 August 2020 & Saat 00:09

Dunyadan köcən möminlərə hər gecə necə vəhşət namazı qılmaq olar?
Niyyət necə deyiləcək? Həmçinin hər ayın əvvəlində qılınan namazın tərtibin zəhmət olmasa deyərdiniz .

1.Müstәhәbdir ki, mеyyitin dәfn оlunduğu ilk gеcә оnun üçün iki rәkәt vәhşәt nаmаzı qılsınlаr. Оnun qılınmаsı qаydаsı bеlәdir: birinci rәkәtdә Hәmddәn sоnrа bir dәfә “Аyәtәl-kürsü”, ikinci rәkәtdә isә Hәmddәn sоnrа оn dәfә “İnnа әnzәlnа” Surәsi охunsun, nаmаzın sаlаmındаn sоnrа dеyilsin:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَّمَدٍ وَابعَث ثَواَبَهَا اِلَى قَبرِ فُلاَن

“Аllаhummә sәlli әlа Mühәmmәdin vә аli Mühәmmәd vәbәs sәvаbәhа ilа qәbri fülаn.” “Fulаn” kәlmәsinin yеrinә mәrhumun аdını dеsin.

Vәhşәt nаmаzını, mәrhumun dәfn оlunduğu ilk gеcәnin hәr sааtındа оlsа, qılmаq оlаr. Аmmа dаhа yахşı оlаr ki, işа nаmаzındаn sоnrа gеcәnin әvvәlindә qılınsın.

 Әgәr mеyyiti uzаq bir şәhәrә аpаrmаq istәsәlәr, yахud bаşqа sәbәblәrә görә оnun dәfni tә’хirә düşsә, bu hаldа vәhşәt nаmаzı оnun qәbrә qоyulduğu ilk gеcәyә qәdәr tә’хirә sаlınmаlıdır.

 

2. Ayın əvvəlində qılınan namaz.

Ayın əvvəlində birinci günü namaz qılmağın qaydası belədir:  İki rükətdir. Birinci rükətdə Həmd (Fatihə) surəsindən sonra otuz dəfə (ayın günlərinin sayı qədər) İxlas (qul huvəllah) surəsi oxunur və ikinci rükətdə otuz dəfə Qədr (inna ənzəlnahu) surəsi oxunur və namazdan sonra Allah yolunda bir sədəqə verilir (əgər hal-hazırda ehtiyaclı adam olmazsa onun üçün kənara qoyulmalıdır). Bəzi İslam hədislərində belə nəql olunub ki, hər kəs bu cür edərsə o ayda öz salamatlığını Mütəal Allahdan almışdır.Bəzi hədislərdə,  namazdan sonra bu duanın oxunması sifariş olunubdur.  

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

Və ma min dabbətin fil-ərzi. İlla ələllahi rizquha. Və yə`ləmu mustəqirrəha və mustəvdə`əha. Kullin fi kitabın mubin. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Və in yəmsəskəllahu bizurrin fəla kaşifin ləhu illa huvə. Və in yuridkə bixəyr. Fəla raddə lifəzlihi yusibun bihi mən yəşau min ibadihi və huvəl ğəfurur-rəhim. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Səyəc`əlullahu bə`də usrin yusra. Ma şaəllahu la quvvətə illa billahi. Həsbunallahu və ne`məl vəkil. Və ufəvvizu əmri iləllahi. İnəllahə bəsirun bil ibad. La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zaliminə. Rəbbi inni lima ənzəltə iləyyə min xəyri fəqirun. Rəbbi təzərni fərdən və əntə xəyrul- varisin.

 

Tərcüməsi:

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

 Bu yer üzündə (heyvan, cin və ya insan olmasından asılı olmayaraq) hərəkət edən hər bir canlının ruzisi Allahın öhdəsindədir və O, onların əsl məkanlarını və müvəqqəti yerlərini bilir. (Yaxud: О, onların (həyatda) məskunlaşdıqları məkanı və (ölümdən sonra) əmanət qoyduqları yeri bilir) (Bunalrın) hamısı aydın kitabda qeyd olunmuşdur. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əgər Allah sənə  bir ziyan (xəstəlik, yoxsulluq, və müharibədə məğlubiyyət kimi) yetirsə, onu Ondan başqa aradan qaldıran olmaz və əgər sənin üçün bir yaxşılıq istəsə, Onun fəzlini əsla dəf edən olmaz. O, Öz bəndələrindən istədiyi bəndəsinə xeyrini yetirər. O, (çox) bağışlayan və mehribandır. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

Allah hər hansı bir çətinlikdən sonra tezliklə bir asanlıq yaradar. Allah nə istəsə (o da olacaqdır) güc və qüvvət yalnız Allahın vasitəsi ilədir. Bizə Allah kömək edər və O, gözəl vəkildir. Mən öz işimi Allaha tapşırıram, çünki Allah bəndələrin ( halını) görəndir. Səndən başqa heç bir məbud yoxdur. Sən (hər bir eyb və nöqsandan) uzaq və paksan! Mən həqiqətən də (diqqətsizlik üzündən axirət payımın azalmasına səbəb olan iş gördüyüm üçün) zalımlardan olmuşam.

Ey Rəbbim, həqiqətən də mən sənin mənə nazil edəcəyin hər hansı bir xeyrə möhtacam!

Ey Rəbbim, məni tək qoyma və Sən varislərin ən yaxşısısan!

1304 Görüş