pic
pic

Həzrət İmam Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1439-cu il səfər ayının 7-si, milady 2017-ci il oktyabr ayının 27-si mötəbər rəvayətə əsasən, Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) imamət səmasının ikinci parlaq ulduzu həzrət Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti günü ilə müsadifdir. Bu böyük müsibəti ilk növbədə Allahın yer üzündəki sonuncu hüccət və bərhəqq olan məsum İmam, həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana təsəlli deyir, həmçinin bütün mömin bacı-qardaşlara başsağlığımızı çatdırırıq

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət İmam Həsənibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti

Hicri-qəməri1439-cu il səfər ayının 7-si, milady 2017-ci il oktyabr ayının 27-si mötəbər rəvayətəəsasən, Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) imamət səmasının ikinci parlaq ulduzu həzrətHəsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti günü ilə müsadifdir. Bu böyük müsibətiilk növbədə Allahın yer üzündəki sonuncu hüccət və bərhəqq olan məsum İmam, həzrətMəhdi Sahib əz-Zamana təsəlli deyir, həmçinin bütün mömin bacı-qardaşlarabaşsağlığımızı çatdırırıq.

Həzrət Əli əleyhissəlamınPeyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) əziz qızı xanım Zəhra (səlamullahi əleyha)ilə evlənməsinin ilk meyvəsi şiələrin ikinci İmamı Həzrət Həsən Müctəba (əleyhissəlam)hicrətin üçüncü ili, ramazan ayının on beşində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.

Həzrət İmam Həsən (əleyhissəlam) öz cəddinindövrünü çox görməmişdi. Çünki İmam Həsən (əleyhissəlam) təxminən yeddi yaşındaolarkən Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) dünyadan köçmüşdü. Peyğəmbərdən(səlləllahu əleyhi və alih) sonra təxminən otuz il atası Əli əleyhissəlamlabirgə olmuşdur. Atasının şəhadətindən (hicrətin qırxıncı ilindən) sonra  on il müddətinə qədər müsəlmanlara İmamlıq(başçılıq) etmiş və nəhayət hicrətin əllinci ilində Müaviyənin hiyləsi ilə qırxsəkkiz yaşında zəhərlənmiş və şəhadətə qovuşmuşdur. Müqəddəs məzarı Mədinə şəhərindəkiBəqi qəbiristanlığındadır.

İkinci İmam elm, təqva,zahidlik və ibadətlə yanaşı eyni zamanda öz dövrünün səxavətli şəxsi məzlumlarınköməkçisi miskinlərə kömək edən bir şəxs kimi də tanınmışdır. O Həzrətin vücududərdli ürəklərin, fağır və imkansızların pənahı ehtiyacı olanların ümid yeriidi. Belə ki, bir kasıb belə onun evindən əliboş geri qayıtmamışdır. Qəlbi sınmışhər hansı bir şəxs dərdini ona açıb söyləsəydi, İmam (əleyhissəlam) onun dərdinəmütləq bir məlhəm qoyardı. Hətta bəzi vaxtlar imkansız şəxs özü ehtiyacını deməzdənvə xəcalət təri tökməzdən qabaq İmam (əleyhissəlam) onun ehtiyacını ödəyər vəona xəcalət təri tökməyə utanmağa icazə verməzdi.

Tanınmış əhli-təsənnialimi Cəlaləddin Süyuti öz kitabında yazır: «Həsən ibn Əli (əleyhissəlam) birçox əxlaqi dəyərlər və insani fəzilətlərə malik idi. O, alicənab, səbirli,vüqarlı, mətin, səxavətli və camaatın hörmət bəslədiyi (rəğbətiniqazanmış) bir şəxsiyyət idi.»[1]

İmam Həsən əleyhissəlamınhəyatının ən əsas və ən mühüm hissəsi onun Müaviyə ilə sülh bağlaması və İmamınməcburi şəkildə xilafətdən, eləcə də İslam hökumətindən kənarlaşdırılmasıdır.İmam əleyhissəlamın həyatının bu hissəsi barədə çoxlu söhbətlər olmuş və həttabu hissə diqqətsiz dostların və qərəzçi düşmənlərin səhvə yol verməsinə səbəbolmuşdur.

İmam Həsən əleyhissəlamınhaqq yolunda fədailiyi o dərəcədə idi ki, Həzrət Əli (əleyhissəlam) Siffeyndöyüşündə öz səhabələrinə deyirdi ki, Həsən və qardaşı Hüseynin (əleyhiməssəlam)mübarizə etməkdən qarşısını alın, məbada onların ölümü ilə Peyğəmbərin (səlləllahuəleyhi və alih) nəsli kəsilə.[2]

Burada həzrətİmam Sadiq əleyhissəlamın şiələrə vəsiyyətinin bir hissəsinə işarə edirik, HəzrətBuyurur:

«(Ey şiələr!) Allahdan qorxun və bizӘhli-beytə eyb yox, zinət olun. Xalqın məhəbbətini bizə cəlb edin və bizi hərcür pislikdən uzaq bilin... Bizim, Allahın kitabında (bəyan edilmiş) haqqımız,Onun Peyğəmbərinə (sallallahu əleyhi və alih) əqrəbalığımız, pərvərdigar tərəfindənmüqəddəsliyimz (hər cürə pislikdən uzaq və pak olmağımız) və pak bir vilayətimiz(qəyyumluğumuz) vardır. Hər kəs bunların bizdən ayrı olmasını iddia edərsə,yalançıdır. Allahı və ölümü yad eləməyi, Qurani-kərimi tilavət eləməyi və Peyğəmbərə(sallallahu əleyhi və alih) salavat göndərməyi mümkün qədər çoxaldın. Çünki,Peyğəmbərə (sallallahu əleyhi və alih) salavat göndərməyin on savabı vardır».[3]

(İltimasi dua)

[1] Tarixul-xuləfa, səh. 189

[2] Şərhu Nəhcul-bəlağə(İbn Əbil Hədid), cild-11, səh. 25, xütbə 200

[3] Məkarimul-əxlaq, mərhumTəbərsi, səh.66