pic
pic
حکم بازي با شطرنج
در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۴۸

با توجه به روایات موجود درباره شطرنج و نظر عده‌‌ای از علما که آن را همچنان دارای شبهه می‌‌دانند، آیا به نظر شما شبهه‌‌ای در این بازی وجود دارد و کراهتی برای آن هست یا خیر؟


با دقت در مجموع روایات شطرنج، به این نتیجه می‌‌رسیم که خود این وسیله به عنوان خودش موضوعیت ندارد، بلکه به عنوان آلت قمار مورد تحریم قرار گرفته است.
بنابراین اگر از آلت قمار بودن خارج شود، حرمت برطرف می‌‌شود و دیگر دلیلی بر کراهت هم وجود ندارد.

۶۲۵ بازدید