سوال خود را بپرسید

آب جاری


آبی که از زمین بجوشيد و در حال جريان باشد. مانند آب چشمه و قنات