pic
pic
بی اعتنایی به دیگر برادران دینی
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۲۱

اگر يكي از برادران ديني به ديگري كم محلي و بي محلي كند چه حكم شرعي دارد؟

بر حسب آنچه که در برخی روایات وارد شده؛ صحیح و جایز نیست که دو برادر مؤمن بیش از سه روز اینگونه عمل نمایند و شاید بتوان از آن استفاده کرد که هر دو از رحمت خدا دور خواهند شد.

۷۶۸ بازدید