pic
pic

مرجحات تزاحم - جلسه 66

نکته ای در مورد حدیث مطرح شده در جلسات قبل
نکاتی در رابطه با ایام فاطمیه

مرجحات تزاحم - جلسه 65

طلیعه بحث جدید (موارد اظهریت)
تعارض بین عام و مطلق
دیدگاه مرحوم شیخ
دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه
دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند

مرجحات تزاحم - جلسه 64

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی
دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی
پاسخ به توهم بازگشت برخی از موارد نصوصیت به یکدیگر

مرجحات تزاحم - جلسه 63

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی
دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (معتمدالاصول)
دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی (سایر تقریرات)
بررسی دیدگاه مرحوم امام