سوره مبارکه بقره ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) در ترتیب سوره‌ها
اشکالات محقق خویی(قدس‌سره) بر روایات عامه
اشکال اول: تناقض‌گویی در روایات
تناقض اول: تناقض در زمان جمع‌آوری
تناقض دوم: از جهت متصدّی جمع‌آوری قرآن
تناقض سوم
تناقض چهارم
تناقض پنجم
تناقض ششم
تناقض هفتم

سوره مبارکه بقره ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چند نمونه از تفسیر اجتهادی آیات قرآن
بررسی ترتیب سوره‌ها و کیفیت جمع کردن قرآن
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره ترتیب سوره‌ها

سوره مبارکه بقره ، جلسه 1

lessonsSpliter

نکاتی چند پیش از شروع تفسیر قرآن
روش‌های مختلف در تفسیر قرآن
روش برگزیده در تفسیر قرآن
علم اصول، منطق فهم دین
اشکال و پاسخ