pic
pic

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد - جلسه 93

گفتیم در بعضی از روایات دارد «کان الله و لم یکن معه شیء» من روایت را در خود کافی شریف پیدا کردم که سندش هم سند معتبری است، از امام باقر(ع) محمد بن مسلم می‌گوید «سمعته یقول کان الله عزوجل و لا شیء غیره» غیر از خدا هیچ چیز نبوده،

دیدن درس...
۴,۸۷۶ بازدید

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد - جلسه 92

حالا باید کیفیت نفخه‌ی ثالثه را ببینیم چیست و در روایات چه آمده؟ و نکته‌ی بعد این است که مقدار فاصله‌ی بین نفخه‌ی دوم و سوم چقدر است؟ که این دو موضوعی است که انشاء الله در بحث امروز به آن می‌پردازیم.

دیدن درس...
۴,۴۷۱ بازدید

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد - جلسه 91

بحث در آیات شریفه نفخ صور بود، عرض کردیم هم ظاهر قرآن کریم و هم برخی از روایات این است که ما سه نفخ صور داریم و آنچه مشهور است که در آخر الزمان دارای دو نفخ صور هستیم با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد و ظاهر آیات همان سه نفخ صور است، یکی نفخه‌ی فزع، دوم نفخه صعق و سوم نفخه احیاء، این مطلب را اثبات کردیم.

دیدن درس...
۶,۹۱۴ بازدید

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد - جلسه 90

بحث ما در موضوع نفخ صور بود که در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده. عرض کردیم مشهور قائل‌اند به اینکه ما در پایان عالم دارای دو نفخ صور هستیم، یکی نفخه‌ی اماته که به وسیله‌ی آن همه‌ی خلایق از بین می‌روند و دوم نفخه‌ی احیاء که به وسیله‌ی آن همه دو مرتبه برمی‌گردند و زنده می‌شوند برای روز قیامت و حساب و کتاب. اما عرض شد...

دیدن درس...
۳,۹۰۱ بازدید