pic
pic

اجزاء - جلسه 63

در زمان تغییر مرجع تقلید از طرف مقلد و اختلاف فتوا، آیا قائل به اجزاء شویم یا عدم اجزاء؟ ...

دیدن درس...
۱,۹۸۴ بازدید

اجزاء - جلسه 62

اشکالات وارده بر قاعد مذکور و جواب آن

دیدن درس...
۱,۹۹۸ بازدید

اجزاء - جلسه 61

آیا بحث از اجزاء نسبت به یک شخص است یا شخصیه؟ ...

دیدن درس...
۱,۹۱۳ بازدید

اجزاء - جلسه 59

تنبیه سوم در بحث اجزاء و اشکالات وارده بر آن ...

دیدن درس...
۱,۸۱۹ بازدید