بخش قطع - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

امارات _قطع - جلسه 96

دلیل نائینی برعدم کفایت احتیاط مستلزم تکرار، و اشکال مرحوم خویی بر دلیل مرحوم نائینی

دیدن درس...
۲,۴۵۴ بازدید

امارات _قطع - جلسه 95

دلیل شیخ بر عدم کفایت احتیاط،درجایی که مستلزم تکرار است وپاسخ آخوند از دلیل اشکال، و بیان صاحب منتفی الاصول در بحث تکرار عبادات و اشکال آن

دیدن درس...
۲,۵۵۳ بازدید

امارات _قطع - جلسه 94

حکم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست و تکلیف مستقل نیست

دیدن درس...
۲,۶۲۵ بازدید

امارات _قطع - جلسه 93

لزوم ویا عدم لزوم قصد وجه در عبادات و ادله قائلین به اعتبار قصد وجه و تمییز

دیدن درس...
۲,۸۷۴ بازدید