بخش ارث زوجه از زمین - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

ارث زوجه از زمین - جلسه 22

بررسی دیدگاه بعض المعاصرین در ردّ نظریه مشهور
اشکالات وارد بر دیدگاه بعض المعاصرین

دیدن درس...
۲,۱۵۴ بازدید

ارث زوجه از زمین - جلسه 21

ادامه بررسی اشکالات مسأله انقلاب نسبت
نتیجه‌گیری از نزاع اول و دوم در بحث
اشکال ثبوتی بعض المعاصرین در روایات باب

دیدن درس...
۲,۰۳۱ بازدید

ارث زوجه از زمین - جلسه 20

دلیل انقلاب نسبت برای تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد
اشکالات انقلاب نسبت در مسأله تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد

دیدن درس...
۱,۸۶۸ بازدید

ارث زوجه از زمین - جلسه 19

بررسی اشکالات دلالی مقطوعه ابن اذینه
اشکال اوّل
اشکال دوّم
اشکال سوّم

دیدن درس...
۲,۱۱۳ بازدید