أمارات _قطع ، جلسه 87

lessonsSpliter

آیا قطع و علم اجمالی منجزیت دارد؟

مقدمه اصول ، جلسه 6

lessonsSpliter

بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
ارتباط خبر واحد و سنت محکیه
بررسی کلام مرحوم آخوند (رحمه الله)
قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)
بررسی قول چهارم (مختار مرحوم بروجردی رحمه الله)

صلاة القضاء ، جلسه 29

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
اشکال اول
اشکال دوم
دیدگاه مرحوم حکیم
جمع‌بندی بحث