کتاب الحج ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل چهارم بر وجوب حج؛ ضرورت دین
روایات دالّ بر رکن بودن حجّ برای اسلام
بررسی حصر در روایت «بنی الاسلام»
بررسی کلمه «ولایت» در روایت «بنی الاسلام»
اعتقاد به ارکان اسلام واجب است یا عمل به آن‌ها؟
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 91

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت هفتم به صورت کامل
روایت هشتم به صورت کامل
جمع‌بندی روایات
روایت یازدهم
روایت سیزدهم
روایت چهاردهم
روایت پانزدهم
روایت شانزدهم
روایت هفدهم