pic
pic

حجيّت خبر واحد - جلسه

بررسی نظر مرحوم آخوند خراسانی در باب جبران ضعف سند با عمل مشهور

دیدن درس...
۳,۳۳۲ بازدید

حجيّت خبر واحد - جلسه

بررسی موهن بودن اعراض مشهور از یک روایت و کلام مرحوم خوئي و مناقشه در آن

دیدن درس...
۲,۹۰۴ بازدید