pic
pic

اصالة الاحتیاط - جلسه

موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه ششم ـ ملاقی با بعضی از اطراف شبهه محصوره؛مبانی فقها در بحث ملاقی با نجاست

دیدن درس...
۱,۷۲۲ بازدید

اصالة الاحتیاط - جلسه

موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه ششم‌ـ ملاقی با بعضی از اطراف شبهه محصوره؛ملاقی با یکی از دو آبی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها وجود دارد؛ مبانی فقها در بحث ملاقی نجاست

دیدن درس...
۱,۸۵۱ بازدید

اصالة الاحتیاط - جلسه

موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه ششم ـ ملاقی با بعضی از اطراف شبهه محصوره؛ملاقی با یکی از دو آبی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها وجود دارد

دیدن درس...
۲,۰۵۲ بازدید

اصالة الاحتیاط - جلسه

موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه ششم ـ ملاقی با بعضی از اطراف شبهه محصوره؛ مطلب دوم ـ بحث ملاقي در جايي است كه معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد؛

دیدن درس...
۲,۲۱۰ بازدید