بحث برائت ، جلسه 138

lessonsSpliter

بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و بیان نظر محقق انصاری(ره) و دو اشکال محقق نائینی(ره) بر نظر ایشان و  توضیح محقق روحانی(ره)

فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری
بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی
دیدگاه شیخ انصاری
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
اشکال اول
اشکال دوم
احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل