صلاة المسافر ، جلسه 221

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی نحوه اعاده نماز در خارج از وقت
دلیل دیدگاه اعاده به صورت تمام
اشکالات صاحب جواهر(قده)
بررسی روایات
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
فرع دوم مسئله چهارم
بررسی دو دیدگاه در مسئله

صلاة القضاء ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی معنای «ما غلب الله»
بررسی مسئله جهل