سوره مبارکه بقره ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چند نمونه از تفسیر اجتهادی آیات قرآن
بررسی ترتیب سوره‌ها و کیفیت جمع کردن قرآن
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) درباره ترتیب سوره‌ها