کتاب الحج ، جلسه 38

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده
مطلب اول
ارزیابی دیدگاه ملازمه بین عدم قبول و عدم صحت
دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سرّه)
دیدگاه محقق همدانی(قدس‌سرّه)
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سرّه)
ارزیابی
جمع‌بندی