مشتق ، جلسه 90

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی