کتاب الحج ، جلسه 89

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی رابطه آیات حبط و آیات آخر سوره زلزال
دیدگاه صاحب حدائق
روایت دوم
روایت سوم