کتاب الحج ، جلسه 98

lessonsSpliter

بررسی آیه 34 سوره نساء: «الرجال قوّامون علی النساء»
نکته اول
دیدگاه بزرگان درباره آیه
معنای تفضیل در آیه
بررسی معنای تفضیل
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده