فقه غربالگری ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت سوم
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت»