فقه غربالگری ، جلسه 4

lessonsSpliter

پیامدهای منفی اهدای اسپرم
استدلال به آیات ابتدایی سوره مؤمنون
پیامدهای منفی قول به جواز تلقیح
بررسی آیه چهارم سوره احزاب
جمع‌بندی بحث