صلاة القضاء ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول: معنای «ما غلب الله»
دیدگاه محقق اصفهانی‌
بررسی آیات 78 و 79 سوره نساء
دیدگاه شیخ انصاری‌
جمع‌بندی
بررسی مسئله نسیان
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی‌