فقه غربالگری ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جواز بذل طعام به مضطرّ در صورت اضطرار صاحب طعام
دیدگاه مرحوم نراقی
بررسی موثقه سماعه
دیدگاه برگزیده درباره روایت
عدم جواز ایثار بر غیر مؤمن
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده