صلاة القضاء ، جلسه 69

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل اول تخییر
روایات تخییر
ارزیابی روایات
دیدگاه محقق خویی
ارزیابی و دیدگاه برگزیده
نکته اول
نکته دوم