صلاة القضاء ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته
دیدگاه برگزیده
دلیل دوم تخییر
اشکال محقق خویی
ارزیابی اشکال
دلیل سوم تخییر: استصحاب
اشکالات محقق همدانی بر دلیل سوم
اشکال اول
اشکال دوم